Search: 

Политика за обработка на личните данни

Дружеството REDO GROUP SRL е запознато с важността на вашите данни и се ангажира да защитава неприкосновеността и сигурността им. Поради това е важно за нас да Ви предоставим по интегриран и практичен начин информацията относно обработката на личните Ви данни, като целеви субекти (потребители на интернет страницата сайта www.smarterlight.ro, клиенти, потенциални клиенти, потребители, потенциални потребители) съгласно настоящата Политика за обработка на личните данни, приложими за целите, изложени по-долу.

Тези правила се прилагат по отношение на всички устройства, използвани за достъп до интернет страницата wwww.smarterlight.ro, устройствата от тип смартфон, таблет и др. В случай, че не сте съгласни с Условията и правилата за ползване (както са изложени в този документ, от гледна точка на защитата на личните данни, както и в Политиката за използване на "Бисквитки" / Cookies, Политиката за поверителност, от гледна точка на поверителната информация, авторски права и др.), моля, не използвайте сайта www.smarterlight.ro.

Съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС за защита на физическите лица, при обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (Общият Регламент за защита на данните), дружеството REDO GROUP SRL управлява в условията на безопасност и само за посочените цели, личните данни, които ни предоставяте за Вас, в контекста на вашето посещение на нашия сайт и закупуването на услугите на дружеството REDO GROUP SRL.

Чрез отбелязването, че сте съгласни с Политиката за използване на "Бисквитки" / Cookies, Политиката за поверителност и Политиката за обработка на лични данни или, ако е необходимо, като продължавате да използвате нашия сайт и услуги, след като сте преминали през тези Политики, изрично и недвусмислено заявявате, че вие се съгласявате, по отношение на личните данни, отнасящи се до Вас, да бъдат обработени от дружеството REDO GROUP SRL.

Целите, за които събираме и обработваме вашите лични данни
Дружеството REDO GROUP SRL събира и обработва вашите лични данни за следните цели:
1. Управление, подобряване и предоставяне услугите, предоставяни от интернет страницата www.smarterlight.ro;
2. aТърговски дейности по продажби на услуги, които включват реализиране, управление и развитие на продажби на продукти на интернет страницата www.smarterlight.ro, администриране на клиентски акаунти, пазарни проучвания / изследвания, статистика;
3. Дейности след продажбата, включително услуги отнасящи се до обслужване на клиенти, информиране на потребителите / клиентите по отношение на оценката за предлаганите услуги (включително оценка на услугите на интернет страницата www.smarterlight.ro);
4. Подобряване на качеството на услугите чрез дейностите извършвани работа в рамките на дружеството;
5. За доказателствени цели във връзка с горепосочените дейности и архивиране.

Категориите лични данни, които обработваме
За да постигнем посочените по-горе цели, обработваме следните категории лични данни:
1. За управлението, подобряването и предоставянето услугите, предоставяни от интернет страницата www.smarterlight.ro - име, фамилия, телефон, адрес на електронна поща, дружество, техническа информация относно устройството на посетителя – местоположението му, IP адрес, видът на хардуер оборудването, информация във връзка с времевия интервал, както и датата, на която е бил използвана интернет страницата www.smarterlight.ro, друга информация, която произтича от използването на приложенията от типа "бисквитки" / Cookies;
За повече информация относно "бисквитките" / Cookies, моля, вижте Политиката за използване на "Бисквитки" / Cookies, налична в интернет страницата.
1. За търговски дейности по продажби на услуги, които включват реализиране, управление и развитие на продажби на продукти на интернет страницата www.smarterlight.ro, администриране на клиентски акаунти, пазарни проучвания / изследвания, статистика: име, фамилия, телефон, адрес на електронна поща, адрес за кореспонденция, според случая;
2. За дейности свързани с комуникациите / обратна връзка, включително услугите за обслужване на клиенти, информиране на потребителите / клиентите по отношение на оценката за предлаганите услуги, предлагани от дружеството REDO GROUP SRL, подобряване на качеството на обслужване: - име, фамилия, телефон, адрес на електронна поща, дружество / работно място, други данни, произтичащи от оценката на продуктите от страна на клиентите;
3. За доказателствени цели във връзка с горепосочените дейности и архивиране: съхранение на лични данни, по отношение на по-горе посочените цели, за да се поддържат регистри, свързани с проведените дейности за защита на законните права и упражняване на други права в съответствие със законодателството и подписаните договори, изпълнението на евентуалните изисквания за архивиране в съответствие със законовите разпоредби.

Личните данни, които се ползват от режим на специална закрила, като например единният граждански номер, серията и номера на личните документи, ще бъдат събирани и обработвани при ограничителни условия и в съответствие със законовите разпоредби, за да се гарантира спазването на приложимите правила в материята защита на данните по отношение на тези данни. Предоставянето на лични данни е необходимо за дружеството REDO GROUP SRL за да може да се осъществи извършването дейностите изброени съгласно изложеното по-горе. Отказ от ваша страна да ни предоставите тези данни може да доведе до невъзможността, от страна на дружеството REDO GROUP SRL, да ви предостави съответните услуги, информацията, да отговори на вашите искания или да извърши която и да е от другите дейностите, изброени по-горе.

На кого разкриваме вашите лични данни
За да се реализира постигането на една или повече цел, които са посочени по-горе, дружеството REDO GROUP SRL може да разкрие вашите лични данни на следните категории получатели:
1. договорните партньори на дружеството REDO GROUP SRL (като например дружества, с които дружеството REDO GROUP SRL в партньорство, но само по на базата на споразумение за конфиденциалност от тяхна страна, чрез което се гарантира, че данните се съхраняват сигурно и са защитени и че тези данни, които съдържат лична информация се предоставя в съответствие с приложимото законодателство;
2. Доставчиците на услуги (маркетинг, услуги за плащания / банкови или други услуги), включително лица, които подпомагат дружеството REDO GROUP SRL в обработката на данните, в качеството на упълномощени лица, застрахователи, публичните органи (Националния надзорен орган, Прокуратура, Полиция, Съдилища и други упълномощени държавни институции), въз основа и в рамките на законоустановените условия и в резултат на изрично отправено заявление, други дружества, които работят в същия сегмент с дружеството РПД – ОТОГОВОРЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ООД, както и вие като съответно лице, в контекстна на упражняване на Вашето право на достъп.

Данните, записани от дружеството REDO GROUP SRL, не се продават на трети лица и се използват само за подобряване на услугите на дружеството.

Чрез запознаването с настоящата Политика, Вие сте взели под внимание факта, че са гарантирани правата Ви, предвидени от закона, съответно:
• да бъдете информирани по отношение на обработката на личните ви данни;
• да имате достъп до вашите лични данни и възможност за консултиране с регистъра за водене на лични данни, предвиден в чл. 24 от Закона № 677/2001;
• да имате право на намеса във вашите лични данни;
• да не подлежите на индивидуално решение с автоматичен характер;
• да възразите срещу обработването на личните ви данни, които се отнасят за Вас и да можете да изискате корекция, актуализиране или заличаване на данните, в условията предвидени от закона, в случаите когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, това право може да бъде упражнено по всяко време, без заплащане и без обосновка;

Можете да упражните тези права чрез изпращане на електронна поща към дружеството REDO GROUP SRL на електронен адрес [email protected] или чрез заявление с формуляра за контакт от интернет страницата www.smarterlight.ro.
• да подадете жалба до ANSPDCP/ Национален Орган за надзор при обработката на лични данни;
• да предявите искане в съда, ако смятате, че има нарушения на законосъобразните разпоредби в тази област.

Вие можете по всяко време и без основание да се противопоставите на обработката на вашите лични данни за целите на директния маркетинг, като изпратите към дружеството REDO GROUP SRL (чрез използване на формуляра за контакт от интернет страницата за публикуване или чрез електронна поща: [email protected]о) от писмено искане с дата и подпис в това отношение. В този случай вашето заявление ще бъде изпратено на компетентните лица на REDO GROUP SRL; може да получите съобщение, потвърждаващо, че опцията ви е отбелязана, както и всяка друга необходима информация, според случая.

Срок на обработка на данните
Обикновено срока ще бъде определен от момента на упражняване на правото ви на възражение, съгласно условията на чл. 21 от RGPD (Общият Регламент за защита на данните). Изключение: За данните, декларирани в рамките на услугата формуляр за заявка, продължителността на обработката на данните е 2 години, по принцип, или до упражняването на правото на възражение. Освен това, дружеството REDO GROUP SRL може да съхранява лични данни за толкова дълго време, с цел пробация и за архивиране.
Същевременно съхранението на лични данни за по-дълъг период от време може да бъде постигнато за извършването на статистика, подобряване на обслужването, управление на клиентски акаунти, пазарни проучвания / изследвания.

Други информации
Моля, проверявайте нашата Политика за обработка на личните данни всеки път, когато използвате нашата електронна страница, за да бъдете информирани, във връзка с тази, по всяко време.

След приключване на операциите по обработване, записаните данни могат да бъдат прехвърлени изцяло или частично, на всяко друго юридическо лице, при условията на съответствие със специалното действащо законодателство, при условие че те се използват за цели, подобни на тези, посочени в настоящия документ.
При грешна регистрация на лични данни, причинена от софтуера за индексиране на данни, дружеството REDO GROUP SRL не поема никаква отговорност.